Přísloví vědeckou češtinou

Zde je drobná sbírka přísloví přeložená do „vědecké češtiny“. Dobře se bavte :o)

Přísloví vědecky

1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.

2a. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.

2b. Je-li B bodem ukončení trajektorie malvice, puzené gravitační silou z bodu A, bod C je kolmým průmětem bodu A a bod A je na stromě, potom vzdálenost bodů B a C se limitně blíží k nule.

3. Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.

4a. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.

4b. Velikost fyzikální veličiny určuj dvakráte častěji, nežli používáš způsobu obrábění, při němž jsou materiály děleny na části.

5a. Subjekt A, jenž vyvíjí usilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.

5b. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného zemního díla ústícího na povrch, v lokalitě determinované drahou subjektu B, sám opisuje dráhu v tomto díle končící.

6a. Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.

6b. Kdo aplikuje vlastní energii na vykonání práce místo její pozvolného uvolňování do prostoru bývá obklopen chlorofylem.

7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.

8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.

9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.

10a. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.

10b. Vodní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným než vodními obratlovci téhož druhu.

11. Zástava kardio-encefalické činnosti jedince je zcela irelevantní k oběma limitním stavům kvantity příjmu tekutin u téhož individua.

12. Trajektorie pohybu způsobeného odrazy nohou mláděte létajícího obratlovce kulminuje k maximální délce současně s východem slunce.

13. Nechť M je množina subjektů x takových, že x patří do M, právě když x vydává nonverbální signály S vyjadřující pozitivní emoci E. Dále nechť f je uspořádání množiny M podle času vzhledem k okamžiku signálu S a g nechť je dobré uspořádání množiny M. Potom platí: Je-li y maximální prvek množiny M vzhledem k uspořádání f, potom je také maximálním prvkem množiny M vzhledem k uspořádání g.

14. Činnost (vykonání činnosti) nemůže osoba (dále jen proveditel) provésti v období (časovém úseku), které by bylo delší než 1 (slovy jeden) den ode dne, kdy jsou splněny všechny předpoklady pro vykonání této (výše uvedené) činnosti proveditelem.

15. Časová distance mezi příchodem libovolného individua a termínem k této události vhodným implikuje sebeújmu.

16. Střední část relativní dráhy slunce mezi nadirem a zenitem vykazuje vyšší inteligenci nežli shodná část dráhy protilehlé.

17. Poznatky získané cílevědomě v preadolescentním věku jsou adekvátní poznatkům pořízeným náhodně ve věku seniorském.

18. Pátrání po lignu adaptovaném na předmět denní potřeby se u reflektanta ataku šelmy čeledi Canidae setkává s úspěchem za všech podmínek.

19. Vzhledem k časové ztrátě je snaha o překonání dráhy, dělící jedince od personifikovaného kondicionálu singuláru existencionálního slovesa, bezpředmětná.

20. Neexistuje jedinec, který vykonal vertikální pohyb rovnoměrně zrychlený z virtuálního bodu imaginativně vytvořeného pro religiózní účely římskokatolickým klérem, pokud předtím přijímal jisté poznatky soustavným studiem.

21. Tvé ego je násobeno konstantou tvého individuálního lingvistického potenciálu.

22. Do prostoru nacházejícího se v kolmém svislém průmětu pod zařízením sloužícím k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet světelných paprsků z tohoto zdroje se šířících.

23. Kontakt malých množství sloučeniny kyslíku a vodíku se zemským povrchem probíhající v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž děj probíhající v intervalech kratších.

24. Platí: je-li produkce(x) > spotřeba(x), potom x = 3

25a. Pohybuje-li se hladina rtuťového sloupce v období 52 až 22 dní před letním slunovratem směrem dolů, lze očekávat výskyt biblického zapovězeného území v silážní stavbě.

25b. Nachází-li se hladina hydrargia v měrné kapiláře v poloze blízké zemskému povrchu v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.

26. Při nadměrném pohybu v delším časovém rozpětí s nádobou s držadlem za účelem jejího naplnění bezbarvou tekutinou se velmi zvyšuje pravděpodobnost rozdělení této nádoby na dva individuální segmenty.

27. S poklesem produktivity práce na nulu přestane existovat též veškeré cukrářské pečivo kruhového tvaru.

28. Vydává-li jedinec druhu Canis Domesticus krátké neartikulované vokály, lze očekávat, že v téže chvíli nebude schopen androgenního drajvu.

29. Užitná hodnota malého množství proti mobilitě manuálně zajištěné ptačí svaloviny je vyšší nežli výrazně větší množství obdobného materiálu mobilního a obtížně dostupného.

30. Kapalná substance částečně prchavého charakteru vzniklá postupným odšťavováním a kvašením bobulovin obsahuje souhrn výroků objektivního charakteru vystihujících skutečnost v její reálné podstatě.

31. Chlorid sodný získává ve stupnici hodnot uznávaných statisticky významnou většinou civilizovaných jedinců vyšší hodnocení nežli v přírodě mnohem vzácněji se vyskytující kujný nerost získávaný za vynaložení značného úsilí a nákladů.

32. Kvalifikovaná a produktivní pracovnice v domácnosti za účelem získání malé části tělního pokryvu drobného obratlovce dokáže uvést své tělo do pohybu po parabolické dráze, jejíž koncový a cílový bod leží na různých stranách bariéry oddělující dvě různé plochy zapsané samostatně v katastrálních registrech.

33. Tělesným orgánem se zpevněným skeletonem a obsahujícím nervové řídící centrum nelze narušit souvislost bariéry sestavené z kompaktních částí horniny popřípadě zeminy zpracované do pravidelných kvádrů a spojené směsí hornin s podstatným obsahem vápence.

34. Náraz akustických vln šířících se plynným prostředím nízkých vrstev atmosféry se odráží od bariéry kompaktního přírodního biosystému, přičemž hodnoty zpětné vlny jsou ekvivalentní původnímu impulzu.

35. Senilní jedinec čeledi Canidae již není schopen akceptovat dosud neznámé dovednosti.

36. Kinetickou energii eroticky motivovaného bilaterálního vztahu lze použít k transportu masivních geologických útvarů.

37. Používání akustických signálů za využití speciálního hrdelního vaziva zaručuje výnos kujného vodivého nerostu, zatímco jejich neužíváním dochází k zisku kovu cennějšího.

38. Personifikujeme-li informaci neodpovídající skutečnosti, jsou její dolní končetiny silně atrofofány.

39. Všichni jednotliví zástupci světové aviafauny vyzdvihují pouze přednosti svého vlastního tělního pokryvu.

40. Pokud je samice domácího lichokopytníka ve vlastnictví podnikatele v oblasti metalurgie, bývá v přímém tělesném kontaktu s povrchem, po němž se pohybuje.

41. Vrubozobý pták, obvykle domestikovaný za účelem chovu, vydá charakteristický zvukový projev pokaždé, je-li zasažen cílenou ranou.

42. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k individuu s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.

43. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.

44. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým bohaviouristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

45. Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

46. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičítatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.

47. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáváme s masožravými savci.

48. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.

49. Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny.

50. Realizuje-li pár antagonistických jedinců reciproční agresi, vykonává reduntantní člen triády emocionální projev regulující vlasní psychickou tenzi.

51. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.

52. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodicím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.

53. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.

54. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.

55. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.

56. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.

57. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.

58. Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popřípadě společnosti.

59. Donace individua rodu Equus neopravňuje akceptora k vizuální percepci dentální soustavy tohoto jedince.

60. Při zjištění zaměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.

61. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.

62. U závodů na zpracování obilí, řízených mytologickými bytostmi je poměrně nízká produktivita práce vyvážena naprostou spolehlivostí.

63. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního, zpravidla heterosexuálního vztahu může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.

64. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.

65. Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího stupně intelektu hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoli bodem prostoru.

66. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvinů je dokonalá.

67. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.

68. Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.

69. Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je rovna plynovým zplodinám jeho metabolismu.

70. Pociťuje se absolutní absence výroku, jehož pravdivostní hodnota je rovna nule.

71. Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí, vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu určeného.

Přísloví srozumitelně

 • 1. Tichá voda břehy mele.
 • 2. Jablko nepadá daleko od stromu.
 • 3. Mnoho psů - zajícova smrt.
 • 4. Dvakrát měř, jednou řež.
 • 5. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
 • 6. Komu se nelení, tomu se zelení.
 • 7. Jednooký mezi slepými králem.
 • 8. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
 • 9. Pod svícnem bývá tma.
 • 10. Malé ryby - taky ryby.
 • 11. Pil – umřel, nepil – umřel taky.
 • 12. Ranní ptáče dál doskáče.
 • 13. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
 • 14. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
 • 15. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
 • 16. Ráno moudřejší večera.
 • 17. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
 • 18. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
 • 19. Pozdě bycha honit.
 • 20. Žádný učený z nebe nespadl.
 • 21. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
 • 22. Pod svícnem bývá tma.
 • 23. Nemusí pršet, stačí, když kape.
 • 24. Kdo šetří, má za tři.
 • 25. Studený máj, v stodole ráj.
 • 26. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
 • 27. Bez práce nejsou koláče.
 • 28. Pes, který štěká, nekouše.
 • 29. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
 • 30. Ve víně je pravda.
 • 31. Sůl nad zlato.
 • 32. Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot skočí.
 • 33. Hlavou zeď neprorazíš.
 • 34. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
 • 35. Starého psa novým kouskům nenaučíš.
 • 36. Láska hory přenáší.
 • 37. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
 • 38. Lež má krátké nohy.
 • 39. Každý pták své peří chválí.
 • 40. Kovářova kobyla chodí bosa.
 • 41. Potrefená husa se vždycky ozve.
 • 42. Sytý hladovému nevěří
 • 43. Devatero řemesel, desátá bída.
 • 44. Co tě nepálí, nehas.
 • 45. Pečení holubi nelítají do huby.
 • 46. Vzduch - boží duch.
 • 47. Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře.
 • 48. Díra - nedíra, furt se natírá.
 • 49. Ruka ruku myje.
 • 50. Když se dva perou, třetí se směje.
 • 51. Potmě každá kočka černá.
 • 52. Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského.
 • 53. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
 • 54. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
 • 55. Ryba i host třetí den smrdí.
 • 56. Dočkej času jako husa klasu.
 • 57. S poctivostí nejdál dojdeš.
 • 58. Kdo lže, ten krade.
 • 59. Darovanému koni na zuby nehleď.
 • 60. Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem.
 • 61. Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.
 • 62. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
 • 63. Láska hory přenáší.
 • 64. Vojna není kojná.
 • 65. Chytrost nejsou žádné čáry.
 • 66. Mráz kopřivu nespálí.
 • 67. Líná huba - holé neštěstí.
 • 68. Co je šeptem, to je s čertem.
 • 69. Mrtvý prd ví.
 • 70. Není šprochu, aby nebylo pravdy trochu.
 • 71. Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
 
home/prislovi_vedeckou_cestinou.txt · Poslední úprava: 2008/02/07 13:42 autor: srerucha

TOPlist